1.    CONTRACT:

Deze algemene verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de verkoop en worden verondersteld te zijn aanvaard door de koper, zelfs indien ze in tegenspraak zouden zijn met zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste kunnen de verkoper slechts verbinden indien ze door hem uitdrukkelijk zijn aanvaard.

 

2.    AANBIEDINGEN:

Onze aanbiedingen worden te goeder trouw opgesteld en behoudens uitdrukkelijke tegenstrijdige bepalingen, zijn ze voor ons niet bindend en kunnen op elk ogenblik veranderd of ingetrokken worden.

 

3.    PRIJZEN:

Alle prijzen worden netto uitgedrukt, zonder taksen. De verpakking- en verzendingskosten worden de klant aanvullend aangerekend. Voor iedere spoedzending op verzoek van de klant zullen er eveneens bijkomende verzendingskosten worden aangerekend. Onze prijzen kunnen zonder voorafgaandelijke verwittiging worden gewijzigd. De gefactureerde prijzen zijn die toepasselijk op de dag van de levering, uitgezonderd bij vaste verkoop met gedeeltelijke leveringen waarvoor vooraf overeengekomen en onveranderlijke prijzen geldig zijn.

 

4.     BESTELLINGEN:

De bestellingen worden uitgedrukt in veelvouden van de standaardeenheid vermeld aan het geldende tarief. Voor artikelen waarvoor een minimum bestelling geldt, zal geen levering kunnen plaatsvinden van hoeveelheden beneden deze minima.

 

5.    TERUGZENDING VAN GOEDEREN:

De klanten worden met onderhavige geïnformeerd dat onze producten noch teruggenomen, noch vervangen worden.

Wij waarborgen onze producten voor een periode waarvan de duur op onze colli’s wordt vermeld.

 

6.    VERVOER:

De N.V. Bio-Line kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor ontbrekende of beschadigde goederen mits de koper tijdig het gebruikelijke voorbehoud heeft gemaakt bij de vervoerder. Er worden geen klachten meer aanvaard na vijftien dagen na de dag van inontvangstneming van de goederen.

 

7.    LEVERINGSTERMIJN:

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Zij kunnen t.a.v. N.V. BIO-LINE geen boete, schadevergoeding, of annulering van de bestelling tot gevolg hebben.

 

8.    INONTVANGSTNEMING:

Ingeval de koper, om welke reden ook, de levering van zijn bestelling zou weigeren, heeft de verkoper het recht om ofwel, het contract voort te zetten ofwel, het contract te verbreken. In geval van verbreking zal het contract van rechtswege en zonder ingebrekestelling verbroken worden, door de louter kennisgeving van de wil van de verkoper per aangetekend schrijven. In dat geval zal er ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 30 % van het bedrag van de bestelling.

 

9.     BETALING:

Al onze facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Andere betalingstermijnen brengen van rechtswege de betaling van financieringskosten teweeg zoals vermeld op de factuur. Deze kosten kunnen in mindering worden gebracht van het totaal van de factuur als de koper binnen de termijn van dertig dagen na factuurdatum betaalt.

 

Ingeval een factuur méér dan 15 dagen na vervaldag onbetaald blijft worden er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, intresten toegerekend a rato van 12% per jaar en de daaropvolgende leveringen zullen enkel tegen contante betaling gedaan verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 25 EUR voor administratieve kosten, per levering en zolang het openstaand saldo van de koper niet is vereffend. De forfaitaire vergoeding blijft verschuldigd door de koper ook indien de levering wordt geweigerd.

 

10.    VOORBEHOUD VAN EIGENDOM:

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten. De levering geschiedt op risico van de koper die zich tegen mogelijke schadegevallen hoort te verzekeren.

 

11.   BEVOEGDHEID:

De rechtbanken van Brussel zijn uitsluitend bevoegd om alle geschillen tussen partijen en alle betalingsproblemen, zelfs m.b.t. wissels gedomicilieerd in andere streken, te beslechten.